Privatumo politika

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

PRIVATUMO POLITIKA

 1. SĄVOKOS
 2. Linkuvos socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
  • kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 3. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 4. Įstaiga internetiniame puslapyje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • įrašant internetiniame puslapyje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
  • Jums pateikus internetinio puslapio sekcijoje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/kontaktai/] užklausą.
 5. Įstaigos internetiniame puslapyje yra pateikiama nuoroda į kitą internetinį puslapį [https://internetsolutions.lt/]. Įstaiga nėra atsakinga už nurodytame internetiniame puslapyje tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
 6. Įstaigos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Gražvydas Miliauskas tel. 8-693-12369 aptarnavimas@linkuvossocglobosnamai.lt.

 

 1. Įstaigos naudojami internetinio puslapio [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba Įstaiga tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  • Jūsų naršymo istoriją;
  • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  • naršymo Įstaigos internetiniame puslapyje trukmę;
  • peržiūrėtas Įstaigos internetinio puslapio sekcijas;
  • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Įstaigos internetiniame puslapyje.
 3. Slapukus Įstaiga naudoja siekdama:
  • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  • tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  • diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  • užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
  • analizuoti naudotojų elgseną naršant Įstaigos internetiniame puslapyje;
  • vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Įstaigos internetinis puslapis;
  • gauti informaciją iš internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] ir šios informacijos pagrindu fiksuoti lankytojų apsilankymų Įstaigos internetiniame puslapyje skaičių dienomis, mėnesiais ir metais bei vesti statistiką, taip pat sužinoti, iš kokių internetinių puslapių Jūs atėjote ir kokiuose puslapiuose esate anksčiau apsilankę;
  • sekti internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] skaitliuko, patalpinto Įstaigos internetiniame puslapyje, rodmenimis;
  • sulaukti papildomų lankytojų iš internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] formuojamų reitingavimo sąrašų.
 4. Įstaigos internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  • griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  • analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, kokiuose ankstesniuose puslapiuose lankytojai yra lankęsi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Įstaigai informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
  • funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Įstaigos internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Įstaigos internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui.
 5. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Įstaigos slapukų naudojimo laikotarpiai:
Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Griežtai privalomi slapukai
PHPSESSID Baigus naršymo sesiją
Analitiniai slapukai
1P_JAR 1 mėnesis
APISID 2 metai
CONSENT 20 metų
HSID 2 metai
NID 7 mėnesiai
SID 2 metai
SIDCC 3 mėnesiai
_hey_lt_linkuvossocnamai 7 dienos
_hey_lt_hey 7 dienos

 

 

Funkciniai slapukai
OGP 2 mėnesiai
OGPC 2 mėnesiai
 1. Slapukai Įstaigos internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Įstaigos internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Įstaigos internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Įstaigos internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Įstaigos internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Įstaiga negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. (rekomenduojama)
 2. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS ĮSTAIGOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE
 3. Norėdami pateikti Įstaigos internetinio puslapio sekcijoje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/kontaktai/] užklausą dėl Įstaigos teikiamų socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugų, užimtumo veiklų ir programų, Įstaigos socialinės globos ir sveikatos priežiūros specialistų, Įstaigos patalpinamų skelbimų, naujų gyventojų priėmimo tvarkos, kitais klausimais privalote pateikti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Įstaigos teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti tinkamam adresatui.
 4. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia pateikti atsakymą į užklausą. Įstaigai pateikus atsakymą į užklausą, Jūsų pateikti asmens duomenys yra ištrinami.
 5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 6. Įstaigos internetiniame puslapyje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra perduodami internetinių puslapių reitingavimo portalui [https://www.hey.lt], siekiant patalpinti šio portalo skaitliuką ir analitinius slapukus į Įstaigos internetinį puslapį ir pasinaudoti kitomis portalo paslaugomis. Jūsų asmens duomenų perdavimas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu, kai slapukų valdymo parametruose duodate sutikimą dėl Įstaigos analitinių slapukų įrašymo į Jūsų galinį įrenginį. Kitiems tretiesiems asmenims internetiniame puslapyje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Įstaiga turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS
 8. Sutikdami su internetinio puslapio [http://linkuvossocglobosnamai.lt/] slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat nurodydami savo asmens duomenis užklausos internetinio puslapio sekcijoje [http://linkuvossocglobosnamai.lt/kontaktai/] pateikimo metu, Jūs įgyjate šias teises:
  • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įstaigai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 9. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Įstaigos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti čia.
 10. Manydami, kad Įstaigos internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.