Naujienos

Estafečių varžybos 2013-09-11
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

Rugpjūčio 22 dieną Linkuvos socialinės globos namuose buvo surengtos „Estafečių varžybos“. Įdienojus gyventojai norintys išbandyti savo jėgas susirinko tinklinio aikštelėje. Susirikiavome į šešias komandas po septynis dalyvius. Varžybų metu svarbiausia buvo ne nugalėti, o linksmai, turiningai ir smagiai praleisti laiką. Estafečių rungtys buvo parinktos nesunkios,  nes dalyvauti kvietėme gyventojus turinčius sunkesnę negalią. Viena labiausiai gyventojams […]

Respublikinė neįgaliųjų darbų paroda-mugė-koncertas „Tau Vilniau!“ 2013-09-11
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

  Jau devintą kartą Sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje vyko šventė „Tau, Vilniau!“ (respublikinė neįgaliųjų darbų paroda-mugė-koncertas). Šventė tapo tradiciniu Vilniaus miesto kultūros renginiu, kuris prisidėjo prie neįgaliųjų ir sveikųjų žmonių suartėjimo. Renginio globėja Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Renginį organizavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, padedant Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės […]

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų iškyla Pakruojo dvaro sodyboje 2013-09-10
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Devyni Linkuvos socialinės globos namų gyventojai: Dalė ir Petras, Virginijus ir Pranas, Valdemaras, Jonas ir Pranciška, ir lydintys asmenys  užimtumo specialistė Vilma ir aš – socialinė darbuotoja, paskutines vasaros dienas, šaltėjant orams, ryžomės praleisti mūsų kraštą garsinančioje Pakruojo dvaro sodyboje. Rugpjūčio 28 dienos ryte išvykę iš globos namų su palapinėmis įsikūrėme dvaro pagrindinių rūmų pašonėje. […]

Prisiminta Landsbergių giminės istorija 2013-04-17
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

  2013 m. balandžio 9 d.   Šeš­ta­die­nį, mi­nė­da­mas sa­vo tė­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio- Žem­kal­nio 120-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes su šei­mos na­riais ir bū­riu gi­mi­nai­čių Lin­ka­vi­čių kai­me (Pak­ruo­jo r.) lan­kė­si eu­ro­par­la­men­ta­ras, pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Da­ta – iš kraš­to­ty­ri­nin­kės ka­len­do­riaus Pa­mi­nė­ti vals­ty­bės ir kul­tū­ros vei­kė­jo, ar­chi­tek­to Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio gi­mi­mo me­ti­nių su­kak­tį ki­lo Lin­ka­vi­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riui Sau­liui […]

Velykos 2012 04 2012-10-30
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Šių metų kovo 30 dieną globos namuose pirmą kartą įvyko „Velykų kermošius“, skirtas artėjančiosm Šventoms Velykoms.   Prieš kermošių globos namų koplytėlėje vyko Šv. Mišios. Kermošiaus metu buvo pardavinėjami pačių gyventojų padaryti rankdarbiai iš molio, odos, medžio, siūlų. Naujiena – pyragai, sausainiai ir net cepelinai. Maisto produktai mugėje turėjo didžiausią pasisekimą. Mugės dalyvius linksmino Rozalimo kultūros […]

Vasaros šventė „Sidabrinis žvynas 2012“ 2012-06-28
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Eko­lo­giš­kas plaus­tas va­sa­ros van­dens pra­mo­goms pa­sta­ty­tas Lin­ka­vi­čiuo­se. Jis nu­ leis­tas ant van­dens prieš ke­lias die­nas Va­sa­ros pra­džios šven­tės, ku­rią su­ren­gė Linka­vi­čiuo­se įsi­kū­ru­sių Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai, me­tu. Šven­tė­je da­ly­va­vo ne tik vie­tos gy­ven­to­jai, bet ir de­le­ga­ci­jos iš Ku­piš­ko, Za­ra­sų, Jur­dai­čių, Ra­sei­nių bei Ven­tos so­cia­li­nių įstai­gų, Ren­gi­nį ve­dė Kas­ty­tis Stumb­rys, ži­no­mas iš te­le­vi­zi­jos […]

LSNG jubiliejus 2011-09-06
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Straipsnis apie LSNG 70-mečio jubiliejų.

Apie mus rašo 2011-08-22
1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

NE APŽIŪRAI, O KASDIENYBEI! Nors Linkavičiuose įsikūrę Linkuvos socialinės globos namai šie­met nedalyvaus gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse, tačiau aplinkotvarkos darbai didžiulėje šios įstaigos teritorijoje vyksta nuo pat pavasario. – Būtumėt matę, su kokiu atsidė­jimu mūsų žmonės dirbo akcijos „Darom 2011“ dieną, – sakė balandžio mėnesį šiems globos namams (dažniausiai tebevadinamiems se­noviškai – pensionatu) vadovauti pradėjęs […]