Apie mus rašo

1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

NE APŽIŪRAI, O KASDIENYBEI!

Nors Linkavičiuose įsikūrę Linkuvos socialinės globos namai šie­met nedalyvaus gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse, tačiau aplinkotvarkos darbai didžiulėje šios įstaigos teritorijoje vyksta nuo pat pavasario.

– Būtumėt matę, su kokiu atsidė­jimu mūsų žmonės dirbo akcijos „Darom 2011“ dieną, – sakė balandžio mėnesį šiems globos namams (dažniausiai tebevadinamiems se­noviškai – pensionatu) vadovauti pradėjęs Saulius Žaromskis, prisimi­nęs, kad tąsyk genėti medžių, kirsti krūmų bei dirbti kitų teritorijos švari­nimo darbų buvo išėję apie 100 dar­buotojų bei jų globotinių,

Iš viso UAB „Pakruojo šilumajų smulkinimui išvežė ar tik ne 6 prie­kabas šakų – užtat neatpažįstamai pasikeitė ir sodas, ir parkelis.

Paskutinės savo valandos sulau­kė ir nebepuošusi kiemo sena gyvat­vorė; ryškiomis spalvomis perdažyti suolai, vienas po kito radosi nauji alpinariumai, kuriuos, be visa ko, pa­gyvino ir AB „Dolomitas“ padovanoti akmenys.. Iš viso aplinkotvarkos dar­bams šią vasarą jau atvežta daugiau kaip 15 priekabų žemės. Geru žodžiu įstaigos direktorius minėjo ir kitus ge­radarius: Guostagalio žemės ūkio bendrovę, Pakruojo miškų urėdiją, Linkuvos-Žeimelio girininką Virginijų Kacilevičių… Pastariesiems vadovas dėkojo už tinkamai parinktą medie­ną, iš kurios padarytos skulptūros ar­timiausiu metu praturtins aplinką nau­jais akcentais.

Pasiteiravusi direktoriaus, ar šių namų gyventojai naudojasi sūpynė­mis (kurių ten atsirado net keletas), iškart susigėdau dėl neapgalvoto sa­vo klausimo, nes tai bylojo po jomis iki juodumo išminta žemė.

– Mūsų gyventojai (kurių ten net 300!) – nelyginant vaikai. Jiems la­bai reikia ir grožio, ir smagumo ir ryškių spalvų, – sakė S. Žaromskis, vė­liau parodęs net ir visų labai mylimą kalaitę Tobę, kurią jis ten parvežė iš laikinosios gyvūnų prieglaudos Kau­ne – jau pasmerktą myriop.

Jeigu minėtąsias sūpynes pada­rė jų kolektyvo darbuotojai, tai me­džio skulptūrų ėmėsi tautodailininkai Egidijus Impolis, Eugenijus Rimdžius ir Pranas Miežis su sūnumi Jokūbu, savo „kūrybines dirbtuves”, žinoma, įsirengę po atviru dangumi. Vyrai sakė, jog tokio „plenero“ jiems – visiems kartu – dar nebuvo surengusi nė viena rajono organizacija… (Plenero nuotraukos)

Beje, prie įėjimo į teritoriją jau baigiamoje ręsti pavėsinėje triūsė jaunas, tačiau nagingas socialinio darbuotojo padėjėjas Tomas Jure­vičius, nes rūpi kuo greičiau baigti ir šį „objektą“, skirtą taip pat globoti­niams. Čia jie galės ramiai ir jaukiai pasėdėti tada, kai atvažiuos aplan­kyti artimieji – atsinešę kavos iš ne­seniai tuo tikslu nupirkto aparato.

Rodos, smulkmena – dviračių stovai, bet jeigu jie – pilni šių trans­porto priemonių, vadinasi, buvo labai reikalingi. (Beje, keletas dviračių neseniai buvo nupirkta ir pensiono gyventojams.) O iš išpuvusios liepos kamieno planuojama padaryti šiukš­lių dėžes.

Įrengus vietinį drenažą nors tam, kad pastato palangėje netelkšotų vanduo, netrukus čia bus pradėti rengti gėlynai, tad kolektyvo apželdintojai Virginijai Makarevičienei bei jos talkininkėms vėl padaugės rūpesčių. Direktorius džiaugėsi, jog tvarkant aplinką patarimų jiems ne­gaili apželdintoja Dalė Ražauskienė įsiklausanti į jų norus ir siūlanti pa­ti. Prie šio darbo taip pat labai daug prisideda ir įstaigos socialinė dar­buotoja Birutė Kundrotienė.

Linkavičių globos namus nese­niai aplankiusios Lietuvai pagražinti draugijos aktyvistės Janina Dirbanauskienė (pirmininkė) ir tautodaili­ninkė Zita Adomaitienė neslėpė ži­nančios, iš kur toks naujojo vadovo entuziazmas tvarkyti aplinką – juk jis vadovavo minėtosios draugijos Kė­dainių skyriui. Tačiau direktorius „gy­nėsi“, jog esmė – ne visai čia. Jam tiesiog norisi, kad įstaigos pastatų renovavimo darbus sykiu lydėtų ir aplinkos puoselėjimas. Juolab, kad už mėnesio bus minimas Linkuvos socialinės globos namų 70-metis.

P. KVEDARIENĖ „Auksinė Varpa“ 2011-08-03